انقدر رفت و آمد آدما رو دید تو زندگیش که آخر سر سِر شد و تکیه داد به دیوار و دست از تعجب کردن کشید. (at Lamiz Coffee | لمیز کافی)

انقدر رفت و آمد آدما رو دید تو زندگیش که آخر سر سِر شد و تکیه داد به دیوار و دست از تعجب کردن کشید. (at Lamiz Coffee | لمیز کافی)

بی‌حاشیه و در آرامش سعی در بهتر کردن زندگیش می‌کرد. (at Bagh Ferdows | باغ فردوس)

بی‌حاشیه و در آرامش سعی در بهتر کردن زندگیش می‌کرد. (at Bagh Ferdows | باغ فردوس)

از مخترع پنکه آبی (؟) مچکریم (at Land Café | کافه لند)

از مخترع پنکه آبی (؟) مچکریم (at Land Café | کافه لند)

چترها رو باید باز کرد جور دیگر باید دید (at Mellat Park | پارک ملت)

چترها رو باید باز کرد جور دیگر باید دید (at Mellat Park | پارک ملت)

at Bagh Ferdows | باغ فردوس

at Bagh Ferdows | باغ فردوس

untitled by Mariam Sitchinava. on Flickr.
untitled by Mariam Sitchinava. on Flickr.
untitled by Mariam Sitchinava. on Flickr.
At The Corner Of Twelfth And Arcadia by hbmike2000 on Flickr.
Tempest. by Matt_Briston on Flickr.

Tempest. by Matt_Briston on Flickr.